Onderwijsaanbod

Uitgangspunten

Het onderwijs op het Corbulo is gebaseerd op de volgende uitgangspunten

 • bevorderen van zelfstandigheid en zelfstandig werken
 • zoveel mogelijk leren door het zelf te doen
 • onderwijs op maat; leerlingen leren op een manier die bij hen past door kleine klassen en aan te sluiten bij hun niveau en talenten
 • normen en waarden; leerlingen hebben respect en begrip voor anderen

Onderbouw

Eerste klas

Alle leerlingen starten het eerste leerjaar met een aantrekkelijk en breed beroepsgericht programma met techniek, technologie en design. In dit blok maken de leerlingen kennis met verschillende onderwerpen en krijgen ze alle ruimte om te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Aan bod komen bijvoorbeeld bouwen, interieur, vervoer, energie, industrie, computers, social media, ontwerpen en veiligheid. Ze leren hoe breed techniek is en welke mogelijkheden techniek biedt. De algemene lessen bestaan uit Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen, mens & maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappelijke vorming, etc.) en biologie. Bij Nederlands en wiskunde/rekenen werken de leerlingen o.a. met tablets op hun eigen niveau. Dat helpt hen de stof beter te onthouden.

Zit je nu in groep 8, klik hier.

Tweede klas

De leerlingen in de tweede klas vervolgen het programma van de basisvorming. De lesstof uit het eerste leerjaar wordt verder verdiept en leerlingen gaan meer projecten doen met medeleerlingen. Hierbij is veel aandacht voor vaardigheden zoals samenwerken, discussiëren, problemen oplossen, presenteren, etc. Daarnaast krijgen de leerlingen het vak natuur-/scheikunde erbij.

In de tweede klas krijgen de leerlingen het vak Loopbaanoriëntatie-begeleiding (LOB). Dit vak bereidt hen voor op hun sector- en profielkeuze aan het einde van het tweede jaar. Naast het bezoeken van verschillende bedrijven, besteedt de klassen gedurende het schooljaar uitgebreid aandacht aan dit onderwerp middels diverse excursies en gastlessen.



Bovenbouw

Nieuw programma in de derde en vierde klas

Bouw & Design (profiel Bouw, Wonen & Interieur)
Ontwerpen & Produceren (profiel Produceren, Installeren & Energie)
Motorvoertuigentechniek (profiel Mobiliteit & Transport)

Vanaf de derde klas krijgen de leerlingen te maken met het examenprogramma; dat heet PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Vanaf het derde jaar tellen alle cijfers mee voor het eindexamen in de vierde klas. In de bovenbouw bereidt de school de leerlingen voor op dat belangrijke moment en begeleidt hen verder bij hun keuze voor een vervolgopleiding.

In de derde klas gaan alle leerlingen in mei drie weken op stage. Na een succesvolle beoordeling van de stage krijgen zij een certificaat, dat onderdeel is van het PTA en meetelt voor het schoolexamen.

Projecten en reizen

Het Corbulo organiseert in de verschillende leerjaren diverse projecten en reizen.

Taaldorp Engels

Het Corbulo College organiseert jaarlijks het zogenaamde ‘Taaldorp Engels’. Een leuke activiteit voor de eindexamenleerlingen, omdat zij hier hun taalvaardigheid Engels oefenen en echt mondeling examen doen. Zij hebben van tevoren geoefend in de klas en zijn goed voorbereid. Docenten van andere scholen, stagiaires en vrijwilligers, die vaak het Engels als moedertaal hebben, gaan in gesprek met de leerlingen. Na afloop krijgen zij hun cijfer en zijn zo weer een stapje dichter bij het diploma. Deze Engelstalige activiteit wordt ook al in de onderbouw op een speelse manier aangeboden.

Muziek

Het Corbulo biedt een muziekproject voor alle leerlingen van de eerste en tweede klas. Zij gaan drie middagen per leerjaar naar Trias, centrum voor kunsteducatie in Rijswijk. De leerlingen kiezen welke muziekmodule ze graag willen volgen; er is genoeg keuze, van rappen tot drummen. Na zes weken repeteren vindt er een uitvoering plaats. De keyboards, de rappers, de breakdancers, de gitaristen en de drummers geven dan een voorstelling voor ouders, familie en vrienden.

Sport

Het vak Sport & Bewegen is erg belangrijk op het Corbulo. De leerlingen sporten daarom vrijwel dagelijks binnen hun normale lesprogramma.

Ook buiten school zijn er de nodige sportieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld: schoolsportdagen, voetbaltoernooien, Kika-sponsorloop, schaatsen op de kunstijsbaan in Leidschendam, skiën in De Uithof, buitensportactiviteiten in Vlietland, zelfverdedigings-clinics, trainingen voor de Haagse City-Pier-City Loop.

Educatieve reizen

Eerste klas: Introductiekamp

Begin september organiseert het Corbulo College ieder jaar een driedaags kamp voor de eerstejaars. De leerlingen leren elkaar en de docenten goed kennen tijdens deze drie dagen en twee nachten. De driedaagse wordt gekenmerkt door veel buiten-, sport- en doe-activiteiten. Uiteraard is er ook tijd voor ontspanning. In de avond een kampvuur en tijd om spelletjes te spelen. Het kamp maakt onderdeel uit van het onderwijsprogramma.

Vierde klas: Ardennen-werkweek

In augustus organiseert het Corbulo College een driedaagse buitenlandse reis voor de vierdejaars. Deze drie-daagse werkweek gaat naar de Ardennen, een natuurgebied in het Franstalige deel van België. Op de eerste dag begint de vroege heenreis al om 06.00 uur, maar na een reis van amper 4 uur is het spullen neerzetten en direct sportief aan de slag. De drie dagen vullen zich met een aantrekkelijk sportief programma, verrassingen, het samen eten-drinken-overnachten, al met al een hele leerzame reis voor de aanstaande examenkandidaten.

Decanaat/LOB

Decaan

De decaan en loopbaanbegeleider ondersteunt de mentoren bij de begeleiding van de leerlingen bij het maken van een verantwoorde sectorkeuze. De decaan geeft invulling aan het programma LOB (Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding), dat de leerlingen voorbereidt op de juiste keuze voor een vervolgopleiding aan het ROC of elders.

In de eerste twee leerjaren is LOB onderdeel van het mentoruur. In het tweede leerjaar wordt het vak Praktische Sector Oriëntatie aangeboden, zodat de leerlingen een verantwoorde sectorkeuze kunnen maken. In de derde klas wordt bekeken of de gekozen richting de juiste is. In het vierde leerjaar worden de leerlingen begeleid naar de vervolgopleiding.

De decaan en loopbaanbegeleider is mevrouw C. Wesseling.


LOB  

Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de beroepskeuze en het vervolgonderwijs wordt er in alle leerjaren aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB). 

In het 1e leerjaar staan de volgende vragen centraal:Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? 

Gedurende  het 2e leerjaar ligt de nadruk vooral op de profielkeuze die gemaakt moet worden voor leerjaar 3 en 4. Dit doen we onder andere door LOB-lessen in de praktijklokalen en bedrijfsbezoeken. 

In de bovenbouw starten leerlingen in het gekozen profiel en doen ze ervaring op met de werkzaamheden die daarbij horen. In leerjaar 3 lopen de leerlingen ook 3 weken stage waarin zij kennismaken met de algemene en specifieke aspecten van het uitvoeren van een beroep.  Tijdens de LOB-lessen kijken we naar de sterke en ontwikkelpunten van een leerling. Deze leiden uiteindelijk in klas 4 tot een keuze voor een vervolgopleiding op het ROC of elders. 

Op het Corbulo College wordt bovenstaande gecoördineerd door de LOB-coördinator, mevrouw J. van de Graaf. Zij ontwikkelt en organiseert, in overleg met de decaan, mevrouw C. Wesseling, het LOB-programma en ondersteunt de mentoren daar waar nodig. De mentoren begeleiden de leerlingen in hun loopbaanoriëntatie.

Leerlingbegeleiding

Het Corbulo hecht veel belang aan de begeleiding van leerlingen. De leerling moet graag naar school gaan, een belangrijke voorwaarde voor succes. Daarom geeft de school veel aandacht aan studiebegeleiding, sociaal-emotionele begeleiding en huiswerkbegeleiding. De adjunct directeur onderwijs is verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding.

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor. Deze volgt elke leerling, bespreekt de resultaten met leerlingen en ouders en regelt zo nodig hulp. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en ouders.

Extra ondersteuning

Wij begeleiden onze leerlingen zo goed mogelijk. Indien nodig krijgen leerlingen in de eerste en tweede klas wekelijks een uur extra wiskunde/rekenen. Voor de leerlingen, die dat nodig hebben, bieden wij wekelijks een uur huiswerkbegeleiding in een kleine groep. Hierbij leren ze hoe ze huiswerk moeten plannen, organiseren, voorbereiden en wordt er geholpen met leerwerk. Leerlingen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben, krijgen een uur extra taal (Nederlands) bij remedial teaching. Ook is er wekelijks een mentoruur en is er een vast moment voor het inhalen van gemiste toetsen en opdrachten.

Dyslexie protocol

Er is sprake van dyslexie indien er een erkende dyslexie verklaring is afgegeven. Hierop staat beschreven waar de problemen liggen en welke hulpmiddelen er eventueel gebruikt mogen worden. Hier wordt een kopie van gemaakt en deze komt in het dossier van de leerling.

Is er sprake van zo’n verklaring dan heeft het kind in ieder geval:
• Recht op tijdverlenging bij het maken een toets.
• Recht op vergroting van de toets (lettertype en/of papierformaat).
• Recht op hetgeen in het examenreglement van kracht is omtrent dyslexie.

Indien een kind dyslexie heeft dan krijgt deze aan het begin van het schooljaar een dyslexiekaart, deze legt hij/zij dan op zijn tafel op het moment dat er een toets wordt afgenomen. Staat op de verklaring vermeld dat het kind hulpmiddelen mag en wil gebruiken in de lessen, dan gaan wij kijken in hoeverre dit haalbaar is. Dit doen we in samenspraak met het kind en de ouders. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een toets op de laptop in plaats van op papier, of de toets laten voorlezen via je laptop. Ook kan het zijn dat de leerling gebruik wil maken van een leespen in de les, hier maken we dan afspraken over.

Indien er van hulpmiddelen (hardware, softwareprogramma’s en andere middelen) gebruikt gemaakt wordt, dan dienen deze door de ouders zelf aangeschaft en bekostigd te worden. De school speelt hierin geen rol. Wij kunnen ook geen technische ondersteuning bieden.

Remedial teaching

In het eerste en tweede leerjaar doen de leerlingen aan het begin van het schooljaar toetsen in taal en rekenen. Deze toetsen zijn een beginmeting. Aan het einde van het schooljaar volgt nog een meting, zodat de ontwikkelingen per kind kunnen worden vastgesteld. Aan de hand van de uitkomsten analyseert de remedial teacher (RT’er) op welk onderdeel/onderdelen de leerling ondersteuning nodig heeft. De remedial teacher beschikt over de juiste materialen en protocollen om bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie of dyscalculie te signaleren, te diagnosticeren en te ondersteunen. Er is een vast moment in het lesrooster waarin de RT’er de leerlingen in een kleine groep begeleidt. Leerlingen met dyslexie en dyscalculie krijgen standaard RT. Bij toetsen en examens krijgen zij extra tijd en hebben zij de beschikking over hulpmiddelen als vergrote opdrachten, spellingscontrole of een speciale rekenkaart. Aan het einde van het schooljaar evalueert en bespreekt de RT’er de ontwikkelingen met de zorgcoördinator die dit vastlegt in de jaarlijkse evaluatie van de ondersteuning en zorg.

Zorgcoördinator: de heer P. Moes

Zorg

Leerlingen die extra hulp nodig hebben op school krijgen ondersteuning van onze leerlingbegeleider. Als er meer hulp nodig is, kan de leerling (evt. met zijn ouders) terecht bij de maatschappelijk werker van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Deze houdt tweemaal per week spreekuur op onze school.

Bij leerlingen met een lwoo-advies brengen wij de specifieke behoeften van de leerling in kaart. De zorgcoördinator werkt deze in overleg met de mentor en docenten uit in een plan van aanpak en bespreekt dit met de ouders.

Als meer zorg nodig is, overlegt de school eerst met de ouders. Desgewenst schakelt de school het Zorg Advies Team (ZAT) in. Dit is een groep deskundigen (schoolarts, maatschappelijk werker, onze zorgcoördinator en de leerplichtambtenaar), die de leerling verder kan helpen.

Leerlingen die extra zorg nodig hebben in het kader van de wet Passend Onderwijs worden aangenomen, mits deze past binnen het basiszorgprofiel van de school.

Meer specifieke informatie over de zorg op het Corbulo is te vinden in het zorgplan (pdf).

Leerlingbegeleider: mevrouw K. Meeng

Bevordering

Bevordering van het 1e leerjaar naar het 2e leerjaar


Algemeen:
De docenten van de rapportvergadering beslissen over de bevordering naar een volgend leerjaar. Dat gebeurt als richtlijn op basis van de behaalde cijfers en de beoordeelde inzet.

 1. De cijfers van alle vakken tellen even zwaar mee.
 2. Bij maximaal twee eindcijfers 5 wordt een leerling bevorderd naar het volgende leerjaar.
 3. Een vak afsluiten met een cijfer 4 is niet toegestaan voor bevordering.
 4. In principe worden de leerlingen bevorderd op het niveau waarin ze in het eerste leerjaar zijn gestart.
 5. Een leerling mag eenmaal doubleren in een leerjaar.

De docenten kunnen in de cijfervergadering in buitengewone omstandigheden afwijken van bovengenoemde regels.

Eindcijfers:
4 is behaald als het gemiddelde cijfer tussen de 3,5 en 4,4 ligt
5 is behaald als het gemiddelde cijfer tussen de 4,5 en 5,4 ligt
6 is behaald als het gemiddelde cijfer tussen de 5,5 en 6,4 ligt

Bevordering van het 2e leerjaar naar het 3e leerjaar


Algemeen:
Is gelijk aan bevordering van het 1e naar het 2e leerjaar.

Niveauwisseling bij bevordering van 2e naar 3e leerjaar:

 • Basisberoepsgerichte leerweg naar kaderberoepsgerichte leerweg, indien minimaal periode 2 en 3 gevolgd en becijferd zijn op kaderniveau.
 • Kaderberoepsgerichte leerweg naar basisberoepsgerichte leerweg, indien niet voldaan is aan de voorwaarden voor overgaan, maar doublure niet is gewenst.

Bevordering van het 3e leerjaar naar het 4e leerjaar


Algemeen:
Het 3e en 4e leerjaar is één periode, de behaalde cijfers van leerjaar 3 tellen dus mee voor de schoolonderzoekkaart aan het einde van leerjaar 4. Op het Corbulo College gelden onderstaande voorwaarden voor plaatsing in leerjaar 4;

 1. Het beroepsgerichte vak telt 2x mee. 
 2. Bij maximaal twee eindcijfers 5 wordt een leerling bevorderd naar het volgende leerjaar.
 3. Een vak afsluiten in leerjaar 3 met een cijfer 4 is niet toegestaan voor bevordering. 
 4. Het vak KV1 en MA dienen met een voldoende cijfer te zijn afgerond.
 5. De docenten kunnen in de cijfervergadering in buitengewone omstandigheden afwijken van bovengenoemde regels.

Eindcijfers:
4 is behaald als het gemiddelde cijfer tussen de 3,5 en 4,4 ligt
5 is behaald als het gemiddelde cijfer tussen de 4,5 en 5,4 ligt
6 is behaald als het gemiddelde cijfer tussen de 5,5 en 6,4 ligt

Herkansingsbeleid leerjaar 1 en 2 op het Corbulo College

Alle toetsen op het Corbulo College worden slechts eenmaal gemaakt. Indien een leerling tijdens een afname niet aanwezig is, bestaat de mogelijkheid tot inhalen van de toets. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan door de adjunct-directeur onderwijs, op aangeven van de mentor, worden besloten toetsen te herkansen.

Herkansingsbeleid leerjaar 3 en 4 op het Corbulo College

Per schoolonderzoeksperiode mag er maximaal 1 onderdeel van maximaal 1 AVO-vak worden herkanst. Deze herkansing vindt plaats binnen 2 weken na de cijfervergadering. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan door de adjunct-directeur onderwijs, op aangeven van de mentor, worden besloten meer dan 1 onderdeel te herkansen.

Voor de beroepsgerichte vakken in het 3e en 4e leerjaar geldt dat wanneer een profiel- of keuzedeel met een cijfer lager dan een 5,5 is afgerond, er 1 onderdeel van dat profiel- of keuzedeel mag worden herkanst. Na het afronden van ieder profiel- of keuzedeel bespreekt de docent dit met de leerling en mentor.

Verlof aanvragen

Het Corbulo verleent een leerling verlof voor een bezoek aan een zorgverlener zoals de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, etc. Voor speciale familiefeesten zoals een jubileum of huwelijk kan ook verlof worden aangevraagd, net zoals voor religieuze feesten en verhuizing. Bij een overlijden of ernstige ziekte (van een naaste) wordt in overleg met de directeur de duur van het verlof bepaald.

Verlof voor vakantie wordt in uitzonderlijke gevallen verleend. Bijvoorbeeld als ouders niet in de reguliere vakantieperiode met vakantie kunnen vanwege hun beroep/werkzaamheden.

Als een leerling voorafgaand of aansluitend aan een vakantie ongeoorloofd wegblijft van school moet de school dat melden bij de afdeling Leerplicht van de gemeente.

Een verlofaanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij de directeur. Binnen uiterlijk vijf dagen volgt er een reactie of het verlof wel of niet wordt toegekend. Indien de directeur het verlof afwijst kunnen ouders die het daar niet mee eens zijn zich wenden tot de leerplichtambtenaar.

| schorsing >

Schorsing

Intern

Als een leerling de lessen dusdanig verstoort, kan de schoolleiding besluiten om de leerling voor meerdere dagen intern te schorsen. Dat houdt in dat de leerling gewoon naar school komt en schoolwerk verricht, maar geen lessen en pauzes in klassenverband heeft. De school informeert uiteraard de ouders van de leerling over de schorsing.

Extern

De directeur van de school kan overgaan tot een externe schorsing als een leerling niet meer te handhaven is op school. Bijvoorbeeld als er sprake is van (fysiek) geweld. De ouders van de leerling worden hierover telefonisch geïnformeerd en ook schriftelijk. De afdeling Leerplicht van de gemeente, het bestuur van Stichting Lucas Onderwijs en de Onderwijsinspectie worden op de hoogte gebracht van de schorsing. De schorsing duurt maximaal vijf schooldagen. De leerling dient thuis schoolwerk te verrichten. De leerling kan de reguliere lessen weer hervatten, pas nadat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met de leerling en zijn/haar ouders. Ouders en bovengenoemde instanties worden schriftelijk geïnformeerd als de schorsing is opgeheven.

Vakanties

Zomervakantie 2018za 14 julit/mma 27 augustus
Herfst­vakantie 2018za 20 oktobert/mzo 28 oktober
Kerst­vakantie 2018 - 2019za 22 december 2018t/mzo 6 januari 2019
Voorjaars­vakantie 2019za 23 februarit/mzo 3 maart
Meivakantie 2019vr 19 aprilt/mzo 5 mei
Hemelvaart 2019do 30 meit/mvr 31 mei
Pinksteren 2019ma 10 jun
Zomer­vakantie 2019do 18 julit/mma 2 sep

 

Lestijden

Lesuurvantot
18.30-9.15
29.15-10.00
310.00-10.45
pauze
411.00-11.45
511.45-12.30
612.30-13.15
pauze
713.45-14.30
814.30-15.15
915.15-16.00

Op de woensdagen wordt er in principe tot 14.30 uur lesgegeven. Dit kan afwijken bij examens of projecten.

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

PTA’s 2017-2019
(voor leerlingen in leerjaar 4 per augustus 2018)

Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) (pdf)
Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) (pdf)

PTA’s 2018-2020
(voor leerlingen in leerjaar 3 per augustus 2018)

Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) (pdf)
Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) (pdf)

Opleidingen

Het Corbulo College biedt, in het kader van de landelijke vernieuwing van het vmbo, vanaf de bovenbouw de volgende beroepsgerichte programma’s aan:

Bouw & Design (Bouw, Wonen & Interieur)

In dit programma leren de leerlingen o.a. over hoe zij moeten bouwen, hout- en meubelverbinding kunnen maken en hoe zij met design en decoratie voor mooie producten kunnen zorgen. Daarnaast kunnen zij kiezen of zij bijvoorbeeld daken en wanden willen leren maken of liever interieur willen leren ontwerpen en zich bezig willen houden met het design hiervan.


Ontwerpen & Produceren (Produceren, Installeren & Energie) 

In dit programma wordt er geleerd over het bewerken en verbinden van verschillende materialen en leren zij dingen installeren en ontwerpen maken. Daarnaast hebben zij de keuze uit bijvoorbeeld het leren installeren van woon- en kantoortechnologie, het leren onderhouden van elektronica of het leren werken met duurzame energie zoals windmolens en zonne-energie.


Motorvoertuigentechniek (Mobiliteit & Transport)

In dit programma kunnen de leerlingen leren hoe voertuigen werken en in elkaar zitten en wat er allemaal nodig is om dingen te vervoeren. Zij hebben daarnaast de keuze uit o.a. meer leren over motor- , aandrijf- of remsystemen of kunnen zich meer verdiepen in de elektronica die in voertuigen zit of in gemotoriseerde tweewielers.