Profiel

Het Corbulo College is de vmbo-school voor Techniek, Technologie & Design in Voorburg. De school bestaat ruim 60 jaar. Het is een kleine school met ruimte voor ca. 300 leerlingen en 30 docenten en medewerkers. De school heeft een modern, bijzonder en overzichtelijk gebouw. Er zijn een gezonde kantine, mooie praktijkruimtes en twee tuinen. Leerlingen gaan bij ons graag naar school. Wij bieden onderwijs op het niveau van vmbo basis en kaderberoepsgerichte leerweg (met en zonder lwoo). Onze leerlingen zijn afkomstig uit Den Haag en de directe omgeving.

Het Corbulo is een interconfessionele school; leerlingen met verschillende geloofsovertuigingen zijn welkom op onze school. Het Corbulo College maakt onderdeel uit van de Stichting Lucas Onderwijs.

Geschiedenis

Het Corbulo werd opgericht in 1954, als Vlietschool Voorburg. Deze school bood een lts-opleiding. Rond 1970 kwamen daar een mavo en een leao bij. In 2002 kreeg de school een nieuw gebouw en werd de naam van de school veranderd in het Corbulo College. Het schoolgebouw is ontworpen door Kees Jongelie van Topos Architecten. Het ontwerp staat symbool voor de open relatie van het onderwijs met de samenleving. Beneden zijn de praktijkruimtes gegroepeerd rondom de aula. Voor iedereen die langs loopt is dit goed zichtbaar. Op de enige verdieping zijn de technische lokalen voor de onderbouw en alle theorielokalen geconcentreerd.

In 2017 heeft het gebouw een facelift gehad en zijn de aula beneden en de gangen op de verdieping helemaal opgefrist. Ook zijn alle meubels in 2017 vervangen.

Kwaliteit en resultaten

Beoordeling Onderwijsinspectie

Het Corbulo heeft ook dit jaar een positieve beoordeling gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie is tevreden over het onderwijs, de resultaten, het slagingspercentage, de examencijfers (boven landelijk gemiddelde), de kwaliteitszorg en het veiligheidsbeleid. De Inspectie heeft de school een compliment gegeven voor leerlingenbegeleiding en leerlingenzorg.

Ieder jaar bepaalt de Onderwijsinspectie de meerjarenopbrengst van alle scholen. Deze opbrengsten gaan verder dan alleen het percentage geslaagden in een leerjaar en geven een beeld van de resultaten van de afgelopen drie schooljaren. Op de site van de Onderwijsinspectie zijn de resultaten van het Corbulo College te vinden.

Examenresultaten

2018100%
2017  99%
2016  98%

% = percentage geslaagden

Doorstroom

Bijna alle Corbulo-leerlingen (95%) stromen na het behalen van hun diploma door naar een ROC voor een vervolgopleiding op mbo-niveau. Een enkeling kiest ervoor om nog een diploma te halen op een hoger onderwijsniveau (bijvoorbeeld vmbo-t). Met een percentage van 3% kent het Corbulo een laag percentage schoolverlaters zonder diploma.

Tevredenheid

Om de twee jaar houdt het Corbulo onder leerlingen en ouders een tevredenheidspeiling. De resultaten van deze peilingen worden afgezet tegen andere scholen in Nederland. De schoolleiding gebruikt de uitkomsten om aspecten binnen school te verbeteren. De leerlingen geven de school een ruime voldoende en de ouders zelfs een 8,6. Beide ruim boven het landelijk gemiddelde.

Problemen/klachten

Als een leerling of een ouder een probleem of klacht heeft gaat een vertegenwoordiger van de school eerst in gesprek met betrokkene(n). Indien men niet tevreden is over het resultaat van dit gesprek, kan intern advies gevraagd worden, bijvoorbeeld aan de mentor of de schooldirectie. Leidt ook dit niet tot het gewenste resultaat, dan kan betrokkene een beroep doen op de klachtenregeling. De betrokkene moet dan eerst contact hebben gehad met de contactpersoon van de school. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt in de school voor leerlingen, ouders en medewerkers in het geval van vragen of problemen. De contactpersoon adviseert, bemiddelt en verwijst, indien nodig. De contactpersoon op het Corbulo is mevrouw K. Meeng

Anti-pestbeleid

Het Corbulo schenkt veel aandacht aan het voorkomen van pesten. De school heeft een anti-pestprotocol.

Op het Corbulo zijn twee pestcoördinatoren: mevrouw E. Straver en mevrouw N. Kaffa