Communicatie met ouders

Gesprekken

Per schooljaar ontvangt elke leerling drie rapporten (leerjaar 1 en 2) of schoolonderzoekkaarten (leerjaar 3 en 4). Tweemaal per jaar vindt er een mentoravond plaats. Tijdens dit 10-minutengesprek kunnen ouders de voortgang van hun kind met de mentor bespreken. Uiteraard is het ook mogelijk om tussentijds een afspraak te maken voor een gesprek tussen ouder(s) en mentor en/of docent.

Magister

Via een persoonlijke inlog kunnen, naast de leerlingen, ook ouders op de Magister site van het Corbulo inzage krijgen in cijfers, aan- en afwezigheid, les- en dagrooster(wijzigingen), huiswerk en andere relevante gegevens van hun kind.

Bijeenkomsten

Aan het begin van het schooljaar organiseert de school informatiebijeenkomsten voor ouders. Per leerjaar krijgen ouders te horen wat hun kind kan verwachten het komend schooljaar.

Ook vindt er gedurende het schooljaar een themabijeenkomst voor ouders plaats over een meer algemeen onderwerp (omgaan met sociale media, pubergedrag, pesten, etc.). Gastsprekers van buiten de school verzorgen deze bijeenkomst.

Website

De website van het Corbulo wordt regelmatig voorzien van nieuws en informatie, die interessant en leuk is voor ouders.

Schoolkosten

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor alle leerjaren bedraagt € 100 per schooljaar.

De helft van de ouderbijdrage wordt besteed aan zaken als ict-voorzieningen, printkosten, bijdrage Ouderraad, verzekeringen sociaal fonds, etc. De andere helft gebruikt de school voor extra activiteiten zoals sportdagen, schoolreisjes en culturele projecten die niet binnen het verplichte curriculum vallen. De Ouderraad adviseert jaarlijks over dit deel van de ouderbijdrage.

In september ontvangen alle ouders een factuur voor de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar stelt de school wel in staat allerlei extra activiteiten en voorzieningen aan te bieden. Indien ouders de ouderbijdrage niet wensen te betalen kan dat inhouden dat een leerling geen gebruik kan maken van bepaalde faciliteiten en/of niet kan deelnemen aan specifieke activiteiten. De hoogte en besteding van de ouderbijdrage worden jaarlijks in overleg met de DMR vastgesteld.

Excursies en educatieve reizen

Per leerjaar worden er ook excursies en educatieve reizen georganiseerd.

LeerjaarActiviteitenKosten
1brugklaskamp, sport, cultuur€ 75
2sport en cultuur-
3banenbeurs, sport, theater en cultuur-
4Ardennen€ 100

 

Lockers

Ter voorkoming van verlies, diefstal en/of beschadiging van schoolboeken en persoonlijke spullen is het huren van een locker verplicht. De kosten bedragen € 7,50 per schooljaar en eenmalig een borg van € 7,50. Bij verlies van beide sleutels moet het slot van de locker worden vervangen (kosten € 10). Bij het verlaten van de school wordt de borg terugbetaald bij inlevering van twee passende sleutels.

Boeken

Schoolboeken zijn gratis voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Corbulo-leerlingen kunnen hun bestelling voor het nieuwe schooljaar doorgeven via Van Dijk. Aan het einde van het schooljaar moeten de gehuurde boeken in goede staat worden geretourneerd bij Van Dijk. Voor vragen over schoolboeken en Van Dijk: mevrouw S. Korswagen.

Tegemoetkoming schoolkosten

Fondsen voor schoolkosten

De gemeente Den Haag biedt inwoners met een laag inkomen diverse tegemoetkomingen in de schoolkosten. Meer informatie via Fondsen voor schoolkosten.

Ooievaarspas

De Ooievaarspas is voor inwoners van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk met een laag inkomen. Pashouders kunnen gebruik maken van speciale regelingen en kortingen op sport, cultuur, contributie en entree. Haagse Ooievaarspashouders komen bovendien in aanmerking voor regelingen zoals een tegemoetkoming in de ouderbijdrage voor schoolactiviteiten en de Schoolspullenpas.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Ongevallenverzekering

De school heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen. Deze is van kracht op weg van huis naar school en vice versa (maximaal een half uur), tijdens de schooluren en gedurende schoolactiviteiten binnen en buiten het schoolgebouw. De verzekering geldt ook voor leerlingen die stage lopen (incl. reisverkeer).

Aansprakelijkheid

Het Corbulo College aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van leerlingen in of buiten het schoolgebouw, ook niet tijdens excursies of andere activiteiten in schoolverband. Het afsluiten van een Eigendommenverzekering voor leerlingen kan dan ook nuttig zijn. Deze verzekering dekt mogelijke schade aan kleding en andere eigendommen van de leerling. Daarnaast is het aangaan van een WA-verzekering altijd verstandig. Deze verzekering beschermt de leerling als hij bijvoorbeeld schade aan de spullen van iemand anders toebrengt of iemand per ongeluk verwondt.

Inspraak ouders

Ouderraad

De Ouderraad is een groep betrokken en enthousiaste ouders die de school ondersteunt bij allerlei activiteiten, zoals de Open Dag, diploma-uitreiking en diverse projecten. De Ouderraad denkt mee, organiseert en zorgt voor extra ‘handjes’ en bestaat momenteel uit acht leden. De Ouderraad heeft ook een vertegenwoordiger in de Deel Medezeggenschapsraad (zie hieronder).

Tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich opgeven voor de Ouderraad. De school hecht grote waarde aan ouderbetrokkenheid.

reglement ouderraad (pdf)

Voor vragen en/of suggesties is de Ouderraad bereikbaar via de voorzitter, mevrouw van Hulst, op ouderraad@corbulocollege.nl

Medezeggenschap

Klik hier voor meer informatie over ouders en medezeggenschap.